Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden –Verhoef Handelsonderneming B.V.

Artikel 1 – Geldigheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn geschreven voor Verhoef Handelsonderneming B.V., medewerkers en haar directie.
 2. Onder koper/wederpartij wordt in deze algemene voorwaarde mede begrepen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht, alsmede degene met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten. De koper/wederpartij met wie in het verleden algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere overeenkomsten tussen koper/wederpartij en Verhoef Handelsonderneming B.V.
 3. Deze algemene voorwaarden staan per 3 oktober 2017 op onze website. Koper/wederpartij kan zich vanaf deze datum niet beroepen op art. 6:233 aanhef en onder b BW.
 4. Deze algemene voorwaarden, welke worden geacht door koper/wederpartij te zijn aanvaard, zodra te zijner kennis zijn gebracht. Dit gebeurt via de website, via een bijlage bij offertes en er ligt een fysiek exemplaar ter inzage Verhoef Handelsonderneming B.V. Per 3 oktober 2017 zijn deze voorwaarden online te zijner kennis gebracht.
 5. Deze algemene voorwaarden van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en transacties gedaan aan of aangegaan met derden ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van koper/wederpartij naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk de eventueel door koper/wederpartij van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verhoef Handelsonderneming B.V. en de koper/wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2 – Offertes, aanbiedingen, prijzen en betalingen

 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van Verhoef Handelsonderneming B.V. zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De aanbiedingen vervallen indien de koper/wederpartij ze niet binnen een redelijk termijn aanvaardt. De aanbiedingen vervallen in ieder geval indien de aanvaarding van de aanbieding aan een door Verhoef Handelsonderneming B.V. vastgestelde termijn is gebonden en deze is verstreken.
 3. Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website of social media worden getoond en de betreffende goederen kunnen worden geleverd. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.
 4. Verhoef Handelsonderneming B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor orders te weigeren zonder opgaven van redenen.
 5. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Verhoef Handelsonderneming B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Verhoef Handelsonderneming B.V. aangegeven.
 6. Ontvangen betalingen strekken allereerst in mindering op de langst openstaande vordering die wij jegens koper/wederpartij hebben met inbegrip van rente en kosten vervolgens op de daarna langst openstaande vordering totdat alle vorderingen die wij op koper/wederpartij hebben zijn voldaan, met inbegrip van rente, schadevergoeding en kosten.
 7. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Met ingang van de dag waarop koper/wederpartij in verzuim is, is hij aan Verhoef Handelsonderneming B.V. over het verschuldigde bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand waarover zijn betalingsverzuim voortduurt.
 8. Verhoef Handelsonderneming B.V. is gerechtigd incassokosten te berekenen met ingang van de dag waarop koper/wederpartij in verzuim is met een minimum van €40,-. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
 9. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 3 – Levering

 1. Over alle transacties en overeenkomsten wordt onze locatie aan de Thijsseweg 4 te Hooge Zwaluwe als plaats van levering beschouwd.
 2. Wanneer is overeengekomen dat levering plaatsvindt op een bepaald afleveradres, bepaalt Verhoef Handelsonderneming B.V. de wijze van verzending en levering.
 3. Vanaf het moment van levering komen de goederen voor rekening van koper/wederpartij.
 4. Verhoef Handelsonderneming B.V. is te allen tijde gerechtigd om deelleveringen te verrichten en elke deellevering afzonderlijk te factureren.
 5. Koper/wederpartij of de wederpartij heeft nimmer recht op enige schadevergoeding ter zake een te late levering. De door ons opgegeven levertijden kunnen dan ook nooit beschouwd worden als fatale termijnen. Dit geldt ook ten aanzien van reparaties. Wanneer de benodigdheden of een deel hiervoor niet tijdig bij ons zijn, heeft koper/wederpartij of wederpartij nimmer recht op enige schadevergoeding ter zake van een te late reparatie.
 6. Koper/wederpartij is evenmin gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden wanneer de onderdelen alsnog binnen een redelijk termijn kunnen worden geleverd of met die onderdelen het voorwerp kan worden gerepareerd.
 7. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken aan de wederpartij in de macht van de wederpartij worden gebracht.

Artikel 4 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Ook na levering zoals bepaald in artikel 2 blijven goederen, ongeacht waar deze zich bevinden, ons eigendom totdat koper/wederpartij alle verplichtingen uit de met Verhoef Handelsonderneming B.V. gesloten overeenkomsten deugdelijk is nagekomen (met inbegrip van eventuele rente en kosten, als nader omschreven in artikel 3.
 2. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de koper/wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, niet door verkopen/leveren of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Verhoef Handelsonderneming B.V. is tot generlei vrijwaring van koper/wederpartij voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden. Anderzijds vrijwaart de koper/wederpartij Verhoef Handelsonderneming B.V. voor aanspraken die derden jegens Verhoef Handelsonderneming B.V. geldend zouden kunnen maken in verband met het eigendomsvoorbehoud.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper/wederpartij verplicht om Verhoef Handelsonderneming B.V. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval Verhoef Handelsonderneming B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper/wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Verhoef Handelsonderneming B.V. en door Verhoef Handelsonderneming B.V. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verhoef Handelsonderneming B.V. zich bevinden en die zaken terug te nemen.
 5. Verhoef Handelsonderneming B.V. kan een retentierecht uitoefenen op al hetgeen hij voor of namens de koper/wederpartij onder zich heeft, zolang door Verhoef Handelsonderneming B.V. geleverde goederen of diensten niet volledig door de koper/wederpartij zijn betaald en zulks een de koper/wederpartij toerekenbare tekortkoming betreft, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke de koper/wederpartij krachtens enige overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden jegens Verhoef Handelsonderneming B.V. verschuldigd is of zal zijn. De kosten voor de zorg van hetgeen Verhoef Handelsonderneming feitelijk onder zich houdt tijdens het uitoefenen van het retentierecht komen voor rekening van koper/wederpartij. Dit geldt eveneens voor alle andere kosten die Verhoef Handelsonderneming dient te maken terzake het uitoefenen van het retentierecht.

Artikel  – Aansprakelijkheid

 1. Verhoef Handelsonderneming B.V. is nimmer gehouden tot betaling van koper/wederpartij van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Verhoef Handelsonderneming B.V. of door werknemers dan wel door ons ingeschakelde derden zijn toegebracht. Ook kan de feitelijke levensduur van geleverde of hetgeen gerepareerd is nimmer worden gegarandeerd.
 2. Verhoef Handelsonderneming B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik door koper/wederpartij van de geleverde goederen, bijvoorbeeld in geval er schade of een gebrek aan de goederen is ontstaan als gevolg van onjuiste montage of indien koper/wederpartij en/of derden wijzingen hebben aangebracht dan wel trachten te brengen aan de goederen ofwel de goederen hebben aangewend voor doeleinden waarvoor deze niet zijn bestemd.
 3. Verhoef Handelsonderneming B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verhoef Handelsonderneming B.V. is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 4. De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 5 dagen (inclusief weekend) na levering schriftelijk aan Verhoef Handelsonderneming B.V. te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen (inclusief weekenden), na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Verhoef Handelsonderneming B.V. te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Verhoef Handelsonderneming B.V. in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient Verhoef Handelsonderneming B.V. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

Artikel 6 – Garantie

 1. Eventuele verplichtingen voortvloeiende uit garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van Verhoef Handelsonderneming B.V. of de fabrikant van de goederen gehouden is ingevolge de door die leverancier of fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden.
 2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de koper/wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Verhoef Handelsonderneming B.V., de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De koper/wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Verhoef Handelsonderneming B.V. geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 3. Behoudens expliciet schriftelijk overeengekomen garantiebepalingen dan wel door Verhoef Handelsonderneming B.V. verstrekte garantiebewijzen verleent Verhoef Handelsonderneming B.V. geen andere garanties dan de garantie welke hij van zijn leveranciers/fabrikanten ontvangt en welke garanties overdraagbaar zijn.
 4. In het geval van de banden dienen zij bij vervanging of reparatie van de stuurinrichting te worden uitgelijnd. Indien uitlijning nagelaten kan er geen aanspraak gemaakt worden op een schadevergoeding of een vervanging van de banden.
 5. De aansprakelijkheid van Verhoef Handelsonderneming B.V. is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheid van Verhoef Handelsonderneming B.V. wordt uitbetaald. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden op grond van het genoemde, om welke reden dan ook, is de aansprakelijkheid van Verhoef Handelsonderneming B.V. beperkt tot de factuurbedragen die door Verhoef Handelsonderneming B.V. ter zake de opdracht cq overeenkomst in rekening is gebracht en tijdig is voldaan.
 6. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Verhoef Handelsonderneming B.V. en de door Verhoef Handelsonderneming B.V. bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 7 – Retourneren

 1. Maatwerkproducten, elektrische producten en producten die speciaal voor koper/wederpartij besteld zijn kunnen niet worden teruggebracht.
 2. Voor overige goederen en zaken geldt dat Verhoef Handelsonderneming B.V. bepaalt of ze al dan niet teruggebracht mogen worden.
 3. Indien goederen en/of zaken geretourneerd worden dient koper/wederpartij alle kosten die wij gemaakt hebben te vergoeden. Overige kosten voor het retourneren zijn voor eigen rekening van koper/wederpartij.
 4. Verhoef Handelsonderneming betaalt binnen 14 dagen na ontvangst het aankoopbedrag terug, mits het geretourneerde in dezelfde staat verkeerd ten tijde van levering en mits de bon overhandigt kan worden. In geval van schade komt het retourrecht in zijn totaliteit te vervallen.

Artikel 8 – Overmacht

 1. Verhoef Handelsonderneming B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verhoef Handelsonderneming B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verhoef Handelsonderneming B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen daaronder mede begrepen barre weersomstandigheden, oorlogsgevaar, brand bij Verhoef Handelsonderneming B.V., staking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, blokkade, oproer, rellen, stremming van vervoer en andere transport, storingen, in- en uitvoerverboden, ongevallen, storingen in de energievoorziening, bedrijfsstoringen, bovenmatig ziekteverzuim en vertraagde levering van tijdig bestelde onderdelen.
 2. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Verhoef Handelsonderneming B.V. opgeschort.
 3. Indien de overmachtstoestand een maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk of gedeeltelijk te ontbinden voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is. In geval van overmacht heeft koper/wederpartij geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 9 – Ontbinding

 1. Verhoef Handelsonderneming B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst Verhoef Handelsonderneming B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • indien door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Verhoef Handelsonderneming B.V. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Verhoef Handelsonderneming B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Verhoef Handelsonderneming B.V. op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Verhoef Handelsonderneming B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.  
 • 4. Indien de koper/wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de koper/wederpartij in rekening worden gebracht.
 • 3. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling, faillissement of Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, van beslaglegging ten laste van de wederpartij of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Verhoef Handelsonderneming B.V. vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Verhoef Handelsonderneming B.V. op de koper/wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 • Indien Verhoef Handelsonderneming B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 10 – Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle transacties en overeenkomsten tussen partijen is het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partijen aldaar woonplaats heeft of statutair gevestigd is. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter te Breda, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.